دنیای این روزای من

 دنیای این روزای من هم قد تن بوشم شده / اینقد دورم از تو که دنیا فراموشم شده /

دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده /تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده /هر شب تو رویای خودماغوشتو تن میکنم /اینده این خونه رو با شمع روشن میکنم /

در حسرت فردای تو تقویم و بر میکنم / هرروز این تنهایی رو فردا تصور میکنم / هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست/ اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزذیک نیست /

دنیای این روزای من .........

/ 0 نظر / 11 بازدید