خداحافظ

چگونه بگذرم از عشق, از دلبستگی هایم؟

 

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم؟

 

خداحفظ بدون تو گمان کردی که می مانم؟

 

خداحافظ بدون من یقین دارم که می مانی؟

 

وابسین لحظه دیدار, منو دست گریه نسبار,

 

تو تردید شب خدانگهدار, اگه خوابم  اگه بیدار

 

تو این فرصت  تکرار بگو عاشقی برای اخرین بار

 

هنوز نیامده ای خداحافظ؟تقصیر تو نیست, همیشه

 

همین گونه بوده, برو اما من بشت سرت نه دست

 

که دل تکان میدهمم          دل شکستهدل شکستهدل شکسته

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
جالب

سلام آخی حالا این طرف کی بوده که میخوای دلت را واسته اش تکون بدی؟؟ خوش به حالش.... [لبخند]